Obchodní podmínky | AdSafe.sk

Položek: 0

€ 0,00

AdSafe.skObchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.adsafe.sk (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností ADSAFE, spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 274/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ 020 09 463, DIČ CZ02009463, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 21477 (dále jen „provozovatel“), bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2200487107/2010.

1.2. Kupující

1.2.1 Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).

1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.3. Obchodní podmínky

1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem (jako prodávajícím) a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).

 

1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi provozovatelem a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

 

1.3.3. Právní vztahy provozovatele s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Právní vztahy provozovatele se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má (zejména s ohledem na skutečnost, že trezory a sejfy jsou specifickým druhem zboží) pouze informativní charakter, a to zejména pokud se jedná o konkrétní barevné provedení zboží, resp. konkrétní barevný odstín zboží, hmotnost zboží (každý trezor/sejf stejného typu může s ohledem na ruční výrobu obsahovat různé množství vyplňovací hmoty), rozměry (hloubky trezorů jsou obvykle uváděny bez zámků, klik, atd.). 2.1.2. Fotografie zboží nabízeného prostřednictvím stránek internetového obchodu jsou rovněž vždy pouze ilustrativní.

2.1.3. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit elektronicky pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4. odst. 2.4.1. těchto obchodních podmínek) a způsobu platby (viz čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek) kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na ikonu „Odeslat objednávku“, čímž podá závazný (ze strany kupujícího) návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.

2.2.2. Před odesláním objednávky provozovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

2.2.3. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel přijme návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

2.3.3. V případě, že má být zboží speciálně objednáno, importováno, vyrobeno či upraveno na přání kupujícího, pak platí, že objednávka kupujícího je pouze poptávkou kupujícího, na základě které provozovatel zašle kupujícímu závaznou (ze strany provozovatele) nabídku, a to na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své poptávce anebo (dle volby provozovatele) návrh na uzavření kupní smlouvy v listinné podobě. Nabídka provozovatele je v takovémto případě pro provozovatele závazná 14 kalendářních dnů. Kupní smlouva je v takovémto případě uzavřena buď akceptací nabídky provozovatele ve formě e-mailu odeslaného kupujícím na elektronickou adresu provozovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy ve shora uvedené lhůtě anebo podpisem kupní smlouvy (v listinné podobě) oběma smluvními stranami ve shora uvedené lhůtě v případě, že provozovatel navrhl kupujícímu uzavření kupní smlouvy v listinné podobě.

2.3.4. Zájemce vstupem do internetového obchodu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.3.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.

2.4. Způsob balení a dopravy

2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob balení a dodání zboží určuje provozovatel. V případě, že je způsob balení anebo dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem balení a dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob balení či dopravy.

 

2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.

2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst k ceně zboží náklady na balení zboží ve skutečné výši, jakož i náklady na zaslání (dopravu) zboží k ceně zboží dle aktuálního ceníku přepravce.

2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Kupní cena a způsob platby

2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

 • bankovním převodem po dokončení objednávky (číslo bankovního účtu viz čl. 1. odst. 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek),

 • na dobírku až při převzetí od přepravce, tj. v místě určeném kupujícím v objednávce,

 • v hotovosti v showroomu na adrese sídla provozovatele (viz čl. 1. odst. 1.1. těchto všeobecných obchodních podmínek) anebo v showroomu na adrese Jamnická 223, 738 01 Frýdek-Místek, Staré Město.

2.5.2. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet provozovatele. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet provozovatele. Platba bude kupujícím činěna na základě elektronické pro-forma faktury (výzvy k platbě) anebo dle volby provozovatele zálohové faktury vystavené provozovatelem a zaslané kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí. Splatnost takovéto pro-forma faktury, potažmo zálohové faktury činí obvykle sedm (7) kalendářních dní ode dne jejího vystavení. Po úhradě kupní ceny kupujícím vystaví provozovatel kupujícímu v elektronické podobě fakturu, resp. konečnou fakturu, se všemi náležitostmi daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující rovněž výslovně souhlasí.

2.5.3 V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce. Elektronický daňový doklad bude zaslán kupujícímu po úhradě kupní ceny zboží, a to na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, s čímž kupující výslovně souhlasí. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si provozovatel vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu neumožnit kupujícímu platbu zboží na dobírku při převzetí zboží od přepravce, a to zejména v případě, že se jedná o kupujícího, který např. již v minulosti zboží od provozovatele nepřevzal, resp., který si v rámci jedné objednávky anebo jednoho kalendářního dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH.

2.5.4. Veškeré změny, zejména včetně změn kupních cen zboží, v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Rozhodující je kupní cena zboží uvedená, resp. platná v době uzavření kupní smlouvy.

2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je provozovatel jako prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

2.5.7. Vzhledem k tomu, že ke koupi zboží dochází za použití komunikačních prostředků na dálku, kupující bere na vědomí, že z podstaty věci je vyloučena možnost prohlídky zboží ze strany kupujícího před uhrazením kupní ceny a provozovatel je tak oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před prohlédnutím, resp. převzetím zboží.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady (náhradu škody) spojené s jeho objednávkou a zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou provozovatelem považovány za správné.

2.6.4. Provozovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.6.6. Veškerá sdělení provozovatele mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta a místo plnění

3.1.1. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. V případě platby bankovním převodem po dokončení objednávky provozovatel odešle zboží až po připsání platby na jeho bankovní účet. Dostupnost zboží a dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.

3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu. Provozovatel odesílá zboží najednou více kupujícím, a to obvykle jednou týdně.

3.1.3. Místem plnění je místo uvedené v objednávce, resp. v kupní smlouvě.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.

3.2.2. Zboží je doručováno obvykle v době od 8:00 do 18:00 hod. V případě, že strany neujednaly osobní převzetí zboží v jednom ze showroomů uvedených v čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek, je kupující povinen být v den dodání zboží v dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce k dispozici v místě plnění. V případě, že je kupujícímu známo, že v uvedenou dobu nebude v místě plnění přítomen je povinen tuto skutečnost neprodleně, nejméně však jeden pracovní den před plánovaným doručení zboží, oznámit elektronickým způsobem na e-mailovou adresu provozovatele: info@adsafe.sk.

3.2.3. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o provozovateli.

3.2.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a provozovateli buď písemně na adresu jeho sídla anebo elektronickou formou na e-mailovou adresu provozovatele: info@adsafe.sk.

3.2.5. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího anebo přepravního listu anebo jiného obdobného dokumentu, kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

3.2.6. Reklamace zjevných vad zboží, tj. zejména mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení, nejvhodněji v den převzetí zásilky od přepravce.

3.2.7. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, zejména pak v případě pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatnil v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. tohoto článku obchodních podmínek.

3.2.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (např. v případě nepřítomnosti kupujícího v místě plnění v době uvedené v odst. 3.2.2. tohoto článku obchodních podmínek) nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit provozovateli náklady spojené s opakovaným doručováním a skladováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.2.9. Provozovatel umožňuje osobní převzetí zboží v showroomech uvedených v čl. 2.5. odst. 2.5.1. těchto obchodních podmínek, a to dle místa uvedeného v objednávce. O dostupnosti a následné přítomnosti zboží na daném showroomu informuje provozovatel kupujícího bez zbytečného prodlení po doručení objednávky, resp. po doručení zboží na daný showroom. Nepřevezme-li kupující zboží v daném showroomu nejpozději ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, je provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklé škody.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít potvrzení o koupi (dodací list), které obdržel spolu se zakoupeným zbožím, nebo tento obecný formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.

4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle provozovatel oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.1.4. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy dále uděluje provozovateli předchozí výslovný souhlas, aby tento započal s upravováním zboží již před uplynutím shora uvedené lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy. Za upravení zboží podle přání kupujícího dle tohoto odstavce se s ohledem na specifický typ zboží nabízeného na stránkách internetového obchodu (tj. sejfy a trezory) považuje zejména jakákoli modifikace či adjustace zboží oproti nabídce zboží uvedené na stránkách internetového obchodu anebo oproti standardu v jakém je zboží běžně dodáváno výrobcem zboží, potažmo provozovatelem, (tj. zejména v případě změny rozměrů zboží, změny vnitřního uspořádání zboží, změna počtu vnitřních schránek, změny barvy oproti výrobcem či provozovatelem standardně nabízených barev, vyvrtání děr do zboží pro umístění, spojení či zavěšení zboží do místností, změna strany otvírání dveří či umístění zámku dveří, atd.).

4.1.5. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Spotřebitel je povinen zboží vhodně, tj. v souladu s podmínkami spotřebitelem určeného přepravce, dopravce či držitele poštovní licence, prostřednictvím kterého bude zboží doručováno zpět provozovateli, zabalit pro jeho vrácení zpět provozovateli, aby toto nebylo v průběhu přepravy poškozeno či zničeno; v opačném případě ručí provozovateli za způsobené škody. V případě, že vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody bez dalšího jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

4.1.6. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů po předání (vrácení) zboží spotřebitelem, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal, to neplatí v případě dobírky, kde provozovatel poukazuje peněžní prostředky výlučně na bankovní účet spotřebitele uvedený v odstoupení.

4.1.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.

4.1.8. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel nese sám náklady na navrácení zboží provozovateli v plném rozsahu.

4.1.9. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět spotřebiteli.

4.1.10. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

4.2.1. Podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit výlučně v případech stanovených těmito obchodními podmínkami.

4.2.2. Provozovatel je dle vlastního uvážení oprávněn umožnit podnikateli, který o to písemně provozovatele zažádá, odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží. Umožní-li provozovatel podnikateli odstoupit v uvedené lhůtě, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží, dále nebude-li vrácené zboží v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že provozovatel si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která provozovateli vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

4.2.3. Podnikatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; použití zbylé části ustanovení § 2110 se vylučuje.

4.2.4. Neoznámil-li podnikatel provozovateli vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.2.5. Z důvodu ochrany práv podnikatele je-li podnikatel právnickou osobou a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na některém ze showroomů provozovatele, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

4.2.6. Odstoupí-li podnikatel oprávněně od kupní smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to ve stavu v jakém je obdržel od provozovatele. Podnikatel nemá nárok na náhradu poštovného ani jiných souvisejících nákladů. Provozovatel, bude-li zboží ve stavu, v jakém je provozovatel zaslal podnikateli, zboží převezme a ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů po převzetí zboží od podnikatele vrátí podnikateli vše, co od něj obdržel. V ostatních případech zboží podnikateli na jeho náklady vrátí.

4.2.7. Je-li společně se zbožím poskytnut podnikateli dárek, je darovací smlouva mezi provozovatelem a podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a podnikatel je povinen spolu se zbožím provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

4.3.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

4.3.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

4.3.3. Kupující bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s provozovatelem porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží (včetně poštovného), pokud již tato byla uhrazena.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a ve vztahu k spotřebiteli též i zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2. Provozovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména provozovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1. odst. 2.1.1. těchto obchodních podmínek) ,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (vyjma výjimek uvedených v čl. 2.1. odst. 2.1.1. těchto obchodních podmínek) a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti-čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u provozovatele na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy provozovatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi (dodací list).

5.6. Kupující má povinnost vytknout provozovateli vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.8. Provozovatel rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

5.9. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.

5.10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

5.12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5.13. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

5.14. Zjistí-li Provozovatel v průběhu prověřování oprávněnosti reklamace anebo v průběhu odstraňování reklamované vady, že za vadu neodpovídá, Zhotovitel mu vyúčtuje cenu opravy a hotové výdaje (tj. zejména včetně cestovného) v cenách obvyklých.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Bližší informace jsou obsaženy v zásadách používání souborů cookies.

6.4. Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ten kupujícímu zasíláme pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby od kupujícího a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele Heureka Shopping s.r.o (IČ 24725382), kterým je provozovatel portálu Heureka.sk; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu dotazník nebude dále zasílán.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, tj. činí volbu českého práva. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudů České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy info@adsafe.sk.

V Praze dne 8. 9. 2017

ADSAFE, spol. s r.o.Obchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o. platné do 22.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Provozovatel Internetový obchod (e-shop) na adrese https://www.adsafe.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností ADSAFE, spol. s r.o., se sídlem Bělohorská 274/9, Břevnov,…zobrazit cele

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů   1. Základní ustanovení 1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném…zobrazit cele

Obchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ADSAFE, spol. s r.o.

se sídlem Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2 - Nusle
identifikační číslo: 02009463

zapsaná v OR vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 214477
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.adsfe.cz


1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: ADSAFE, spol. s r.o.
Sídlo: Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 02009463 DIČ: CZ02009463
zapsaná v OR vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 214477

Telefon: +420 722 066 666

Kontaktní adresa: Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov


Provozní doba: pondělí – čtvrtek: 10:00 – 12:00 13:00 - 17:00
pátek: 10:00 – 12:00 13:00 - 15:00
sobota – neděle: ZAVŘENO

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti ADSAFE, spol. s r.o., se sídlem Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2 - Nusle, identifikační číslo: 02009463, zapsané v OR vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 214477 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.adsafe.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen "webové rozhraní obchodu" ).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Obchodní vztahy se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a předpisu souvisejících.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Obchodní vztahy se řídí zákonem č. 513/191 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a předpisů souvisejících

2.2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínky (dále jen "VOP"), jejichž nedílnou součást tvoří způsob uzavření smlouvy, reklamační řád a způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce www.adsafe.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.4. Kupující obdrží potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující na e-mailovou před předaním zboží přepravci nebo při osobním převzetí zboží na provozovně.

2.5. VOP jsou ke stažení na adrese https://www.adsafe.cz/obchodni-podminky

2.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, slovenském a anglickém jazyce.

2.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.adsafe.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí opisu objednávky (potvrzení objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.7.1. V případě, že objednané zboží není skladem, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po odsouhlasení obou stran o dostupnosti a ceny zboží u dodavatele. Prodávající neprodleně získá informace o dostupnosti a ceně, které předá kupujícímu pomocí e-mailové zprávy na adresu uvedené v objednávce. Kupující je povinen reagovat do sedmi (7) kalendářních dní od doručení informace o dostupnosti a ceny.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby nebo vyprodání zásob. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ADSAFE, spol. s r.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 2200487107/2010, vedený u společnosti FIO BANKA a.s. dále jen "účet prodávajícího");

5.3. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

5.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak.

5.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající ADSAFE, spol. s r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@adsafe.cz. Toto neplatí pro podnikatele, pro které se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/191Sb., v platném znění a předpisů souvisejících.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem (v hotovosti nebo převodem na bankoví účet), jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vinou kupujícího, může prodávající účtovat kupujícímu náklady spojené s vyskladněním a přepravou směrem ke kupujícímu a zpět. Výše nákladu se řídí aktuálním ceníkem daného přepravce případně spediční společnosti, která přepravu zboží zajišťovala. Vztahuje se pouze na podnikatele.

6.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.


7. OSOBNÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

7.1. Osobní převzetí zboží je možné v provozovnách prodejce, a to dle zvoleného místa v objednávce.

7.2. Jeli zboží skladem v provozovně totožné s provozovnou zvolenou na objednávce je možno zboží vyzvednout ihned po odeslaní objednávky, dle provozní doby provozovny.

7.3. Jeli zboží skladem v provozovně rozdílné s provozovnou zvolenou na objednávce je možno zboží vyzvednout na druhý pracovní den, dle provozní doby provozovny a to ihned po potvrzení provozovny, které kupující obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

7.4. Nepřevezme-li kupující zboží od potvrzení objednávky do sedmi (7) pracovních dnů, jedná se o porušení své povinnosti. Prodejce následný den objednávku na nevyzvednuté zboží stornuje.


8. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Doprava zboží zákazníkovi je realizována spediční společností, případně veřejným přepravcem.

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději následující pracovní den. Pokud byla expedice pro daný pracovní den již uzavřena bude zboží odesláno v nejbližším možném termínu. Prodávající neručí za zpoždění dodání způsobené dopravcem nebo z důvodu dočasné nebo trvalé vyšší moci, jako i z důvodu mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli.

8.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít a zboží při dodání a to v den doručení v době od 8:00 – 18:00 hod, a zaplatit pokud již tak nebylo učiněno.

8.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, sepsat s přepravcem zápis o škodě a toto neprodleně ohlásit prodávajícímu na adresu provozovny, nebo elektronickou formou na adresu info@adsafe.cz V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.8. Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.


9. CENA DOPRAVY

9.1. Cena dopravy v rámci ČR je závislá na ceníku přepravce a hmotnosti zásilky. Cena dopravy je zveřejněna na adrese: https://www.adsafe.cz/doprava-a-platba


10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

10.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

10.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


11. ZÁRUČNÍ DOBA

11.1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem, eventuálně dnem uvedeným na záručním listě.

11.2. Záruční doba stanovena ze zákona 24 měsíců.

11.3. Pro podnikatele se záruční doba a podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce.

11.4. Při použití spediční společnosti nebo veřejného přepravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.


12. REKLAMACE

12.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

12.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

12.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

12.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Třiceti (30) denní lhůta neplatí pro podnikatele kde se reklamace řídí dle Obchodního zákoníku č.513/191 Sb., v platném znění a předpisu souvisejících.

12.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

12.7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím telefonu.

12.8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

13.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@adsafe.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

13.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

14.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresy provozoven (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

14.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

14.4. Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním reklamních nabídek, je nutno sdělit prodávajícímu písemnou formou nebo na e-mail info@adsafe.cz

14.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících, osob předávajících korespondenci a osob při reklamačních řízení zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

14.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

14.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

14.9.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

14.9.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

14.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14.11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

14.12. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.13. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


15. DORUČOVÁNÍ ZPRÁV

15.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo poštovní adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

16.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

16.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 13. listopadu 2014.

 Obchodní podmínky společnosti ADSAFE, spol. s r.o. do 12.11.2014

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu ADSAFE.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je ADSAFE, spol. s.r.o., IČ: 02009463, se sídlem Oldřichova 42, 128 00 Praha 2 - Nusle, zapsaná v…zobrazit cele

Zásady používání souborů cookies

Webová stránka a/nebo Webové stránky používají cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu, jelikož jejich povolení umožňuje zapamatovat si vás a vaše individuální nastavení a předvolby. Cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o…zobrazit cele

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo
ZobrazitZboží k porovnání: 0 ks
Nahrávám
COVID-19: Prodejny opět otevřeny, zboží nadále expresně expedujeme za akční ceny včetně dodání do výdejních míst.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.